REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO W RAMACH PROGRAMU

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO W RAMACH PROGRAMU

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO W RAMACH PROGRAMU

„Kubusiowi Przyjaciele Natury”

§ 1.

Postanowienia Ogólne

Organizatorem konkursu przeprowadzonego w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (dalej: „Konkurs”) jest Alert Media Communications Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przy Bażantarni 13, 02-793 Warszawa, Regon: 017484246, NIP: 527-23-65-250, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000098492, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN w całości wpłacony (dalej: „Organizator”).

Fundatorem Nagród jak i przyrzekającym Nagrody jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł (dalej: „Fundator”).

Cele niniejszego konkursu są zbieżne z celami programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” (dalej: „Program KPN”) i brzmią następująco:

edukacja dzieci z przedszkoli i klas 1-3 szkoły podstawowej w zakresie dbania o środowisko naturalne,

nauka szacunku dla przyrody i kształcenie dobrych nawyków życia w zgodzie z naturą, dotyczących: dbania o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, oszczędzania wody i energii, segregacji śmieci i recyklingu, właściwego odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

W Konkursie mogą brać udział przedszkola oraz klasy 1-3 szkół podstawowych, publicznych i niepublicznych, realizujące Program KPN w danym roku szkolnym, mające siedziby na terenie całej Polski, wraz z nauczycielami koordynującymi, które wzięły udział w Programie KPN (dalej: „Placówki”). Zgłoszenia dokonuje dyrektor Placówki, nauczyciel lub inna osoba uprawniona do reprezentowania Placówki (dalej: „Przedstawiciel Placówki”).

§ 2.

Zgłoszenia w Konkursie

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie przez zespół uczniów, pod opieką nauczyciela koordynującego pracy prezentującej: Co znaczy być „Kubusiowym Przyjacielem Natury”? W kreatywny, oryginalny i twórczy sposób prezentującej zasady, jakimi kieruje się prawdziwy przyjaciel natury. Praca powinna być przygotowana w formie artystycznej, w szczególności formie rysunkowej, plastycznej, dźwiękowej, video, zgodnie z zasadami poznanymi w ramach Programu KPN (dalej: „Praca Konkursowa”).

Praca Konkursowa powinna zawierać:

zapisane zasady Kubusiowego Przyjaciela Natury,

artystyczne przedstawienie zapisanych zasad,

wizerunek Kubusia (będącego bohaterem Programu KPN).

Praca Konkursowa nie powinna przedstawiać wizerunku osób fizycznych. Jednakże w przypadku, gdy wizerunek zostanie zamieszczony w Pracy Konkursowej, Przedstawiciel Placówki zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia Pracy Konkursowej zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka lub osoby pełnoletniej stanowiących odpowiednio Załącznik nr 2 – zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka oraz Załącznik nr 3 – zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej.

Placówka zgłasza udział w Konkursie poprzez wysłanie Pracy Konkursowej w formie
e-mail na adres: przyjacielenatury@kubus.pl (w tytule maila prosimy wpisać: Zgłoszenie do konkursu KPN).

Warunkami udziału w konkursie są:

Realizacja programu KPN w danym roku szkolnym;

Realizacja dwóch z kompletu scenariuszy lekcji, zgodnie z zasadami programu KPN;

Przygotowanie pracy konkursowej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym regulaminie.

Zgłoszenia dokonuje Przedstawiciel Placówki.

Dokonanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Placówkę postanowień niniejszego Regulaminu.

Przedstawiciele Placówek biorących udział w Konkursie są zobowiązani do wskazania w treści e-maila zgłoszeniowego, który ze scenariuszy, o którym mowa w pkt. 5 powyżej został zrealizowany przez daną grupę przedszkolną/klasę.

Przedstawiciele Placówek biorących udział w Konkursie są zobowiązani do zamieszczenia w treści e-maila zgłoszeniowego następującego oświadczenia:

Oświadczam, że zostałem/am upoważniony/a do zgłoszenia w ramach Konkursu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” Pracy Konkursowej, jak również że zapoznałem/am się z postanowieniami Regulaminu konkursu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” i w imieniu Placówki akceptuję jego postanowienia. Zgłaszam Placówkę w kategorii Przedszkola / Szkoły Podstawowe*.

*(niewłaściwy typ Placówki wykreślić) .

Termin końcowy dokonywania zgłoszeń do Konkursu upływa z dniem: 30.04.2023r. Prace przesłane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

Organizator ma prawo żądać od Przedstawiciela Placówki dokonującego zgłoszenia w Konkursie wykazania umocowania do działania w imieniu Placówki, pod rygorem wykluczenia Placówki z Konkursu. Przedstawiciel Placówki nie musi przesyłać żadnych dokumentów do Organizatora, jeśli nie zostanie o to poproszony.

Jedna Placówka może zgłosić dowolną liczbę grup przedszkolnych lub klas do konkursu, ale jedna grupa przedszkolna lub klasa może zgłosić tylko jedną Pracę Konkursową.

Prace przyjmowane i oceniane są w 2 kategoriach:

Przedszkola – kategoria obejmuje Przedszkola i Zespoły Przedszkolne, klasy 0

Szkoły Podstawowe – kategoria obejmuje klasy 1-3

Zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, że Praca Konkursowa została wykonana przez dzieci biorące udział w Konkursie i że praca ta nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich osób trzecich.

Przedstawiciel Placówki, dokonując zgłoszenia w imieniu Placówki, oświadcza i gwarantuje, że Placówka nabyła autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w zakresie wymaganym w niniejszym Regulaminie.

Organizator oraz Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich, spowodowane nieprawdziwością oświadczenia z §2 pkt 11 i 12 powyżej.

Zgłoszenie przez Placówkę Pracy Konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi oraz Fundatorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie Pracy Konkursowej w związku z organizacją Konkursu i realizacją Programu KPN, jak również w celach promocyjnych i reklamowych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

poprzez publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej, w szczególności do wykorzystania Pracy Konkursowej w Internecie w celu promocji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

tworzenie i korzystanie z utworów zależnych w tym w szczególności ich rozpowszechnianie, dokonywanie opracowania Utworu, w tym w szczególności modyfikowanie Utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji Utworu, łączenia Utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego;

wykorzystanie Utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z Utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wybraną przez Zleceniodawcę;

zamieszczanie i wyświetlanie w mediach, zamieszczanie w prasie, publikacja w środkach masowego przekazu.

Organizatorowi oraz Fundatorowi przysługuje prawo dokonywania i korzystania z opracowań Pracy Konkursowej, w tym między innymi wprowadzania przeróbek, korekt i niezbędnych zmian umożliwiających wykorzystanie utworów na wskazanych powyżej polach eksploatacji. Organizator oraz Fundator mają prawo do nieoznaczania Pracy Konkursowej danymi osobowymi identyfikującymi twórców Pracy Konkursowej. W przypadku utworów stanowiących nagrodzone Prace Konkursowe, licencja, o której mowa w zdaniu pierwszym, wygasa z chwilą wydania zwycięzcy nagrody przez Organizatora lub Fundatora. W przypadku utworów stanowiących pozostałe zgłoszenia Prac Konkursowych licencja ma charakter bezterminowy.

Praca Konkursowa powinna być wykonana przez uczniów z jednej Placówki, tzn. nie może być przygotowana przez uczniów z różnych Placówek.

Jedna Placówka może otrzymać nie więcej niż jedną nagrodę w Konkursie.

Każda Placówka może wycofać się z Konkursu, ale wówczas traci prawo do nagrody.

Organizator ma prawo wykluczyć Placówkę z Konkursu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Placówkę postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Placówki biorące udział w programie deklarują, że wyrażają zgodę na przekazanie przedstawicielom ustawowym dzieci biorących udział w Konkursie prośby Organizatora o udostępnienie ich danych kontaktowych celem ewentualnego zawarcia umowy o nabyciu praw autorskich lub licencji do wybranych Prac Konkursowych do wykorzystania ich w celach innych niż określone powyżej. Placówki dołożą starań, aby kontakt ten ułatwić.

§ 3.

Rozstrzygnięcie Konkursu. Nagrody

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 23.05.2023 r. poprzez podanie informacji o wynikach Konkursu na stronie www.przyjacielenatury.pl. Ponadto zwycięskie Placówki zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomione przez Organizatora pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie o przyznaniu im nagród. Powiadomienie będzie skierowane do dyrektora Placówki lub do Przedstawiciela Placówki wskazanego w zgłoszeniu. Do przekazania nagrody niezbędne jest przekazanie przez Placówkę Organizatorowi informacji na temat autorów zwycięskiej Pracy Konkursowej – nazwa Placówki, grupa przedszkolna lub klasa, dane nauczyciela/opiekuna, a także wyboru elementów wyposażenia pracowni z listy nagród o wartości przyznanej nagrody.

Pulę nagród w każdej z kategorii (Przedszkola i Szkoły Podstawowe) stanowią:

I Miejsce – Nagroda Główna dla zwycięskiej Placówki – wyposażenie eko pracowni o wartości 45 000 zł netto obejmujące:

wyposażenie pracowni i sprzęt do wyboru z listy nagród (Załącznik nr 5 – NAGRODY) – o wartości 35 000zł netto

malowanie pracowni nawiązujące do tematyki Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” z uwzględnieniem postaci Kubusia – o wartości 10 000 zł netto*

*Malowanie pracowni jest obowiązkowym elementem nagrody głównej i nie podlega rezygnacji lub zamianie na dodatkowe wyposażenie/sprzęt. Placówka biorąca udział w Konkursie zgadza się w przypadku zdobycia Nagrody Głównej na pomalowanie wybranej pracowni w motywy nawiązujące do tematyki Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury” z uwzględnieniem postaci Kubusia.

II Miejsce – wyposażenie pracowni do wyboru z listy nagród (Załącznik nr 5 – NAGRODY) – o wartości 15 000zł netto

III Miejsce – wyposażenie pracowni do wyboru z listy nagród (Załącznik nr 5 – NAGRODY) – o wartości 5000 zł netto

Nagrody w Konkursie określone w §3 pkt 2 otrzymają Placówki, których Prace Konkursowe nadesłane do Konkursu zostaną ocenione najwyżej przez komisję powołaną przez Organizatora i Fundatora z punktu widzenia pomysłowości, oryginalności i autorskiego charakteru Pracy Konkursowej. Kryteria oceny są subiektywne i zależą wyłącznie od preferencji członków komisji.

Organizator i Fundator zastrzegają, że pula nagród zamieszczona w Załączniku 5, ma charakter poglądowy. Szczegółowe zestawienie nagród wraz z cenami, zostanie przedstawione nagrodzonym Placówkom po rozstrzygnięciu konkursu.

Nagrodzona Placówka nie może żądać zamiany nagrody na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.

Każda Placówka biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na podanie informacji o udziale Placówki w Konkursie, w szczególności na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl w celu podania do publicznej wiadomości informacji o Konkursie.

§ 4.

Wydanie nagród

Placówka otrzymuje nagrodę do dnia 31.08.2023 r. pod warunkiem przekazania Organizatorowi informacji wskazanych w § 3 ust. 1.

Z przekazania Nagrody sporządzony zostaje protokół odbiorczy stanowiący Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

W przypadku, gdy na podstawie przepisów prawa podatkowego wydanie nagród podlegać będzie opodatkowaniu, Organizator przed wydaniem nagród zwycięskim Placówkom obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego urzędu skarbowego podatek należny z tytułu wygranej.

Organizator i Fundator, działając na podstawie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, zastrzegają, że z chwilą wydania Placówce nagrody Fundator nabywa autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do nagrodzonej Pracy Konkursowej, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej, w szczególności do wykorzystania Pracy Konkursowej w Internecie w celu promocji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

tworzenie i korzystanie z utworów zależnych, w tym w szczególności ich rozpowszechnianie, dokonywanie opracowania utworu, w tym w szczególności modyfikowanie utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji utworu, łączenia utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego;

wykorzystanie utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wybraną przez Fundatora;

zamieszczanie i wyświetlanie w mediach, zamieszczanie w prasie, publikacja w środkach masowego przekazu.

Organizator oraz Fundator mają prawo do nieoznaczania Pracy Konkursowej danymi osobowymi identyfikującymi twórców Pracy Konkursowej.

Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo do zmiany wartości nagród, jednak zmniejszenie wartości może dotyczyć wyłącznie jeszcze nieprzyznanej nagrody.

§ 5.

Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych Przedstawicieli Szkół (czyli dyrektora Placówki, nauczyciela lub innej osoby uprawnionej do reprezentowania Placówki, która dokona zgłoszenia Placówki do Konkursu) określone są w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowiącym klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje można zgłaszać na piśmie na adres Organizatora podany powyżej, z dopiskiem: Konkurs „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.

Reklamacje można zgłaszać w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników.

Prawidłowo zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich zgłoszenia.

Koordynator poinformuje pisemnie zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.

§ 7.

Postanowienia końcowe

Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie internetowej www.przyjacielenatury.pl

Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 30.01.2023r.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu podczas trwania Programu. Zmiana w żadnym wypadku nie może prowadzić do utraty przez uczestnika już przyznanej mu nagrody lub zmniejszenia wartości już przyznanej nagrody.

Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”) w związku z dokonaniem zgłoszenia i uczestnictwem Placówki w Konkursie, pragniemy Państwa poinformować, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest fundator nagród w Konkursie: GRUPA MASPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, dalej „Administrator”. Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@przyjacielenatury.pl

2) Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, adres do korespondencji: ul. Chopina 10, 34-100 Wadowice, e-mail: iodpr@maspex.com.

3) Dane osobowe osób będą przetwarzane w następujących celach:

a) prawidłowego zgłoszenia Placówki do udziału w Konkursie, uczestnictwa Placówki w Konkursie, wydania nagród, a także w celach kontaktowych i organizacyjnych związanych z uczestnictwem Placówki w Konkursie – tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na prowadzeniu działań promocyjnych programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału Placówki w Konkursie.

6) Dane osobowe mogą być przekazywane do Organizatora, spółek z grupy Administratora, podmiotów świadczących usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, pocztowe oraz podmiotom wspierającym Administratora w dochodzeniu ewentualnych roszczeń, w szczególności: kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, brokerom ubezpieczeniowym.

7) Jeśli nie przekazaliście Państwo danych osobowych bezpośrednio Administratorowi, Administrator otrzymał je od Przedstawiciela Placówki, który podał je w związku z dokonaniem zgłoszenia do Konkursu i zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko, dane do kontaktu.

8) Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administrator dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania przeniesienia danych osobowych.

11) Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

12) Żądanie realizacji ww. praw mogą Państwo zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych wskazany w pkt. 2.

13) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 2 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a ____________________________________ (imię i nazwisko rodzica) zamieszkały/a w ____________________ (miejscowość), jako przedstawiciel ustawowy _________________________________ (imię i nazwisko dziecka) niniejszym udzielam ________________, zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku, głosu bądź wypowiedzi mojego dziecka utrwalonych na fotografiach oraz filmach zarejestrowanych w dniu _________________ podczas _________________ w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności zaś wyrażam zgodę na ich publikację (w całości lub we fragmentach) w materiałach promujących Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Upoważniam _________________ do wprowadzania zmian i modyfikowania fotografii oraz filmów, na których utrwalony został wizerunek, głos lub wypowiedzi mojego dziecka na potrzeby wykorzystania ich i rozpowszechniania we wskazanych wyżej celach, bez konieczności każdorazowego akceptowania przeze mnie efektu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznawanych za nieetyczne.

Niniejsza zgoda jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. _________________ może przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego oświadczenia na inne podmioty.

Równocześnie potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych moich i mojego dziecka przez _________________.

Data: _________________ Podpis: ________________________________

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w związku ze złożeniem powyższego „Oświadczenia – zgody na wykorzystanie wizerunku”, przetwarzane będą Pani/Pana dane osobowe jako przedstawiciela ustawowego oraz Pani/Pana dziecka, wobec czego pragniemy poinformować, iż:

Administratorem danych osobowych w zakresie, o którym mowa w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku” jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, dalej „Administrator”. Dane kontaktowe Administratora: adres do korespondencji: jw., adres e-mail: maspex@maspex.com.

Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, adres:
e-mail: iodpr@maspex.com.

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w następujących celach:

wykorzystania danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie określonym w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku” – tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na realizacji jego celów promocyjnych i marketingowych, a także biznesowych w przypadku przetwarzania danych osobowych przedstawicieli ustawowych;

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Dane osobowe będą przekazywane przez Administratora w niezbędnym zakresie spółkom należącym do Grupy Maspex, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, w tym jeśli dotyczy dostawcom portali społecznościowych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe a także podmiotom świadczącym usługi doradcze m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla Administratora do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu w rozumieniu RODO.

Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administrator dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

W powyżej wskazanym przypadku przysługuje prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

8) Administrator informuje jednocześnie, że w związku z możliwością opublikowania danych osobowych (w postaci wizerunku lub głosu) w ramach serwisów społecznościowych (social media), wskazanych w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku”, dane osobowe mogą być również przetwarzane, w tym transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przez właścicieli tych serwisów na zasadach wskazanych w ich politykach prywatności oraz regulaminach, dostępnych w tych serwisach m.in. pod linkiem: Zasady prywatności – Meta ; Zasady prywatności – Tik Tok).

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych, może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dziecka na potrzeby takiego marketingu.

Żądanie realizacji w/w praw można zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 3 – Zgoda na wykorzystanie wizerunku osoby pełnoletniej

OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisany/a ___________________________ ((imię i nazwisko) zamieszkały/a w _____________________ (miejscowość), niniejszym udzielam ________________, zgody na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu bądź wypowiedzi utrwalonych na fotografiach oraz filmach zarejestrowanych w dniu _____________ podczas _________________ w celach promocyjnych i marketingowych, w szczególności zaś wyrażam zgodę na ich publikację (w całości lub we fragmentach) w materiałach promujących Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Upoważniam _________________ do wprowadzania zmian i modyfikowania fotografii oraz filmów, na których utrwalony został mój wizerunek, głos lub wypowiedzi na potrzeby wykorzystania ich i rozpowszechniania we wskazanych wyżej celach, bez konieczności każdorazowego akceptowania przeze mnie efektu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub powszechnie uznawanych za nieetyczne.

Niniejsza zgoda jest udzielana nieodpłatnie i nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. _________________ może przenieść uprawnienia wynikające z niniejszego oświadczenia na inne podmioty.

Równocześnie potwierdzam zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez _________________.

Data: _________________ Podpis: ________________________________

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”), w związku ze złożeniem powyższego „Oświadczenia – zgody na wykorzystanie wizerunku”, pragniemy poinformować, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie, o którym mowa w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku” jest Grupa Maspex Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach, adres: 34-100 Wadowice, ul. Legionów 37, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000898248, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5512617657, REGON: 122948517, BDO: 000012154, kapitał zakładowy: 2 988 781 500,00 zł, dalej „Administrator”. Dane kontaktowe Administratora: adres do korespondencji: jw., adres e-mail: maspex@maspex.com.

Osobą kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych. Adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, 34-100 Wadowice, ul. Chopina 10, adres: e-mail: iodpr@maspex.com.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

wykorzystania Pani/Pana danych osobowych w zakresie określonym w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku” – tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na realizacji jego celów promocyjnych i marketingowych;

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane przez Administratora w niezbędnym zakresie spółkom należącym do Grupy Maspex, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, w tym jeśli dotyczy dostawcom portali społecznościowych, podmiotom świadczącym usługi marketingowe a także podmiotom świadczącym usługi doradcze m.in. w zakresie dochodzenia roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla Administratora do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 lit. a) powyżej lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres równy terminowi przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu w rozumieniu RODO.

Stosownie do wymogów prawa, informujemy, że ze względu na potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu usług IT, w tym bezpieczeństwa danych osobowych, dostęp do danych osobowych mogą mieć dostawcy usług IT spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu, Administrator dba, aby ww. dostawcy usług IT mieli dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich usług (m.in. serwisowych) i przy zapewnieniu odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

współpracę z podmiotami w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;

stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.

W powyżej wskazanym przypadku przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii informacji na temat stosowanych zabezpieczeń poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Administrator informuje jednocześnie, że w związku z możliwością opublikowania danych osobowych (w postaci wizerunku lub głosu) w ramach serwisów społecznościowych (social media), wskazanych w powyższym „Oświadczeniu – zgodzie na wykorzystanie wizerunku”, dane osobowe mogą być również przetwarzane, w tym transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy, przez właścicieli tych serwisów na zasadach wskazanych w ich politykach prywatności oraz regulaminach, dostępnych w tych serwisach m.in. pod linkiem: Zasady prywatności – Meta ; Zasady prywatności – Tik Tok).

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach marketingowych, może Pan/Pani w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.

Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail lub na adres do korespondencji Inspektora Ochrony Danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Załącznik nr 4 – Wzór protokołu odbiorczego

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA NAGRODY W KONKURSIE W RAMACH PROGRAMU „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”

sporządzony w dniu …………………… 2023 r. w ………………………. przez:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (zwaną dalej „Przyjmującym”) reprezentowaną przez Przedstawiciela Placówki, o którym mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu Konkursu.

Na podstawie i na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu w ramach programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, Przyjmujący przyjmuje Nagrodę w postaci ……………………………………………………………………………. o wartości …………………………….. brutto.

W momencie przekazania Przyjmującemu Nagrody Przyjmujący przenosi na Fundatora, tj. spółkę Grupa Maspex Sp. z o.o. autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w sieci internetowej, w szczególności do wykorzystania Pracy Konkursowej w Internecie w celu promocji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”;

tworzenie i korzystanie z utworów zależnych w tym w szczególności ich rozpowszechnianie, dokonywanie opracowania Utworu, w tym w szczególności modyfikowanie Utworu, dokonywania korekt, skrótów, przeróbek, adaptacji Utworu, łączenia Utworu z innym utworem bez nadzoru autorskiego;

wykorzystanie Utworu we wszelkich materiałach reklamowych i swobodne korzystanie z Utworu w celu prowadzenia reklamy i promocji dowolnych produktów pod dowolną marką wybraną przez Fundatora;

zamieszczanie i wyświetlanie w mediach, zamieszczanie w prasie, publikacja w środkach masowego przekazu.

Fundator ma prawo do nieoznaczania Pracy Konkursowej danymi osobowymi identyfikującymi twórców Pracy Konkursowej.

Przyjmujący

__________________

Załącznik nr 5 – NAGRODY – Propozycje do wyboru dla Placówki

SPRZĘT IT I MULTIMEDIA

Nazwa

Ilość

Foto

Magiczny Box – aktywna ściana/podłoga

1

Obraz zawierający urządzenie, urządzenie kuchenne

Opis wygenerowany automatycznie

Magiczna ściana 2.0

1

Magiczny Dywan 4.0

1

Stolik interaktywny eFun 32” niebieski

1

Photon Moduł Ekologia

1

Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 PREMIUM

1

Obraz zawierający tekst, sprzęt elektroniczny, wyświetlanie

Opis wygenerowany automatycznie

Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65

1

Projektor krótkoogniskowy EPSON EB-530

1

Obraz zawierający projektor, sprzęt elektroniczny

Opis wygenerowany automatycznie

Laptop Acer TravelMate P2 i3 8GB 256SSD

1

Obraz zawierający tekst, komputer, sprzęt elektroniczny, computer

Opis wygenerowany automatycznie

Telewizor 50

1

Obraz zawierający tekst, niebo, zewnętrzne, góra

Opis wygenerowany automatycznie

Drukarka kolorowa Epson L1110

1

Obraz zawierający drukarka, sprzęt elektroniczny

Opis wygenerowany automatycznie

Pulpit interaktywny eFun 32 cale

1

Obraz zawierający tekst, monitor, czerwony, mikrofalówka

Opis wygenerowany automatycznie

Podłoga Interaktywna FunFloor EDU

1

Obraz zawierający wizytówka, koperta

Opis wygenerowany automatycznie

Podłoga Interaktywna FunFloor Mobilny

1

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Kącik Leśna kryjówka

1

Obraz zawierający zielony

Opis wygenerowany automatycznie

Kącik Leo mini

1

Obraz zawierający wewnątrz, meble, łóżeczko dziecka, siedzenie

Opis wygenerowany automatycznie

Kącik zabaw Leo

1

Obraz zawierający urządzenie, żółty, meble

Opis wygenerowany automatycznie

Tęczowa kryjówka sensoryczna prawa

1

Tabliczka ścienna – krokodyl

1

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Tabliczka ścienna – koń

1

Tabliczka ścienna – słoń

1

Obraz zawierający tekst, zegar

Opis wygenerowany automatycznie

Tabliczka ścienna – hipopotam

1

Tabliczka ścienna – żyrafa

1

Tabliczka ścienna – kotek

1

Tabliczka ścienna – krowa

1

Kulodrom kwiaty

1

Ścianka wspinaczkowa – Wiosna

1

Kącik manipulacyjno-sensoryczny łąka

1

Makatka droga z drzewkiem

1

Makatka ogród

1

Obraz zawierający tekst, grafika wektorowa

Opis wygenerowany automatycznie

Makatka Jak zachować się w lesie

1

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Cekinowe lustro – kwiatek, żółty

1

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna las 2

1

Ścianka manipulacyjno-sensoryczna las 1

1

Zestaw parawanów Flora 2

1

Dywan okrągły zielony w kółka, śr. 2 m

1

Krokodyl z pianki

1

Materac 3-częściowy Jeżyk

1

Szafka małego artysty*

1

Quadro – szafka-organizer z pomocami do przedszkola, klon jutland

1

Hamak Joki zielony

1

Gruszka mini zielona – MED

1

Gruszka mała zielona – MED

1

Poduszki okrągłe 5 szt. limonka

1

Pufa Inflamea 1 dł. 154, jasnozielona

1

Quadro – zestaw 137, klonowa skrzynia

1

Siedziska – trójkąty

1

Zestaw pianek-siedzisk małych

1

Bujak liść

1

Quadro – zestaw 12, 90 st.

1

Quadro – zestaw 64, 90 st.

1

Quadro – szafka-domek z 2 półkami limonkowa, skrzynia klon jutland

1

Materac do domku Quadro – limonka

1

Quadro – szafka-kryjówka

1

Quadro – szafka-domek z 3 półkami i na 4 szerokie szuflady, klon jutland

1

Stół Bambino prostokątny nr 3 z białym obrzeżem

1

Krzesełko Bambino 3 białe

1

Obraz zawierający meble, siedzenie, krzesło

Opis wygenerowany automatycznie

Krzesełko Colores roz. 3 zielone

1

Stół Flexi prostokątny zielony z 6 krzesłami Filipek bukowymi, rozm. 1

1

Sprzątanie lasu – gra ekologiczna

1

Las – układanka przestrzenna

1

Skaczące krokodyle

1

Nowe zasady dotyczące cookies

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.